Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään 20.10.2022 kello 14.00.
Paikka: Vaasan Sähkö Areena, Rinnakkaistie 1 65350 Vaasa

Yhtiökokous pidetään 20.10.2022 kello 14.00.

Paikka: Vaasan Sähkö Areena, Rinnakkaistie 1 65350 Vaasa

Kokouksessa käsitellään yhtiön sääntömääräiset asiat.

Tämän lisäksi käsitellään yhtiökokouksessa hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 10 000 uuden osakkeen liikkeeseen laskemisesta maksua vastaan. Mikäli kaikki osakkeet merkittäisiin, vastaisi se 44,1 % vanhojen ja uusien osakkeiden yhteismäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallituksella on oikeus päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.


Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse lea.pietarinen@vaasansport.fi tai puhelimitse 020 155 5601 viimeistään 18.10.2022 mennessä.


HOCKEY-TEAM VASA SPORT AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman hålls d. 20.10.2022 kl. 14.00.

Plats: Vasa Elektriska Arena, Parallellvägen 1 65350 Vasa


Vid bolagsstämman behandlas bolagets stadgeenliga ärenden.

Därutöver behandlas under bolagstämman styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission. Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta i en eller flera omgångar om emission av högst 10 000 nya aktier mot betalning. Ifall alla aktier märks, skulle de motsvara 44,1 % av totala antalet av nya och gamla aktier. De nya aktierna kan emitteras i förhållande till aktieägandet eller genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt via riktad emission, om det föreligger för bolaget vägande ekonomiska skäl därtill. Bemyndigandet kan inte användas som en del av bolagets incentivprogram. Styrelsen ska ha rätt att besluta om alla övriga villkor för emissionen. Fullmakten är i kraft tillsvidare.


Aktieägarna kan anmäla sitt deltagande i bolagsstämman antigen per e-post lea.pietarinen@vaasansport.fi eller per telefon 020 155 5601 senast den 18.10.2022.