Vaasan Sportin vuosittainen talousvaikutus alueelle noin 4 miljoonaa euroa

JAMK Sport Business School tutki: Vaasan Sport Oy:n vuosittainen talousvaikutus alueelle noin 4 miljoonaa euroa.

Liigassa pelaava Vaasan Sport tuottaa toiminta-alueelleen noin 4 miljoonan euron talousvaikutuksen. Yhtiön palkkalistoilla on 46 vakituista työntekijää, sekä osa-aikaisia työntekijöitä mm. yhtiön omistamassa ravintolassa. Vaasan Sport Oy:n maksama vuosittainen palkkasumma vastaa suomalaisen palkansaajan keskiansiolla mitattuna yli 60 henkeä työllistävän yrityksen palkkasummaa. Talousvaikutustutkimuksen on tehnyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMKin Sport Business School -tutkimusyksikkö, joka on tutkinut aiemmin myös muiden liigaseurojen (JYP ja HPK) talousvaikutuksia sekä Neste Rally Finlandin talousvaikutusta Jyväskylän seudulle. Tutkimuksen kohteena oli Vaasan Sport Oy:n tilikausi 1.5. 2016 – 30.4. 2017.

Vaasan Sport Oy:n tuottamat taloudelliset vaikutukset muodostuvat pääosin maksetuista palkoista, maksetuista ennakonpidätys- ja työantajamaksuista ja alueen yrityksiltä ostetuista tuotteista ja palveluista sekä ottelutapahtumien tuottamista talousvaikutuksista.

– Tutkimus osoittaa, että Vaasan Sport Oy:n talousvaikutus toiminta-alueelle on merkittävä. Esimerkiksi Vaasan kaupungille yhtiö tuottaa vuosittain maksettujen palkkojen kautta kunnallisverotuottoa ja käyttömaksutuloa lähes 680.000 euroa ja kotiottelut tuottavat lisäksi Vaasaan runsaan 350.000 euron tulovirrat, toteaa tutkimusryhmän johtaja, urheilumarkkinoinnin lehtori Risto Rasku Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Edellä mainitun lisäksi Vaasan Sport ostaa muilta paikallisilta yrityksiltä tuotteita ja palveluita lähes 1,6 miljoonan euron arvosta vuosittain. Myös paikalliset muut yhteisöt saavat yritykseltä suoraa rahallista tukea toimintaansa esimerkiksi seuratuen muodossa.

– Tutkimustulokset osoittavat, että Vaasan Sport Oy:n toimintaa ja merkitystä on syytä arvioida urheilullisten mittareiden lisäksi myös elinkeinopoliittisesti. Yritys on urheiluelämysten tuottaja, joka on myös merkittävä työllistäjä ja taloudellisen toimeliaisuuden synnyttäjä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi vielä Vaasan Sportin Vaasalle ja maakunnalle tuottama imagovaikutus, joka Suomen seuratuimmassa urheilulajissa on melkoinen, sanoo Vaasan Sport Oy:n toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

Tutkimuksen suorittanut Sport Business School Finland on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteinen toimintayksikkö. Yksikkö on perustettu vastaamaan urheilutalouden ja –johtamisen korkeakoulutuksesta sekä toimialan kehittämisestä. Sport Business School Finland toimii osana laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja tuottaa koulutuksen lisäksi tutkimuspalveluita alan yritysten sekä esimerkiksi kaupunkien tarpeisiin.


Vasa Sports årliga ekonomiska effekt på regionen 4 miljoner euro

JAMK Sport Business School, undersökning: Vaasan Sport Ab:s årliga ekonomiska effekt på regionen 4 miljoner euro.

Ligalaget Vasa Sport genererar årligen ca 4 miljoner euro i form av ekonomiskt mervärde till sitt regionala verksamhetsområde. Företaget har 46 fulltidsanställda löntagare och därutöver deltidsanställd personal bl.a. i sin restaurangverksamhet. På årsbasis utbetalas en lönesumma som omräknat till en finsk medellön motsvarar ett företag som har 60 fulltidsanställda löntagare. Undersökningen har gjorts av Jyväskyläs yrkeshögskolas Sport Business Schools forskningsenhet. Enheten har tidigare undersökt den ekonomiska effekten av t.ex. ligalagen JYP och HPK och Neste Rally. Undersökningen som gjordes av Vasa Sport är baserad på räkenskapsåret 1.5.2016-30.4.2017.

Den via Vasa Sport Ab genererade ekonomiska effekten baserar sig i huvudsak av utbetalda löner, betalda förskottsinnehåll och arbetsgivaravgifter, tjänster och produkter som är köpta av andra företag i regionen och det ekonomiska mervärdet som produceras under matchtillfällena.

- Undersökningen visar att Vasa Sport Ab genererar ett betydande ekonomiskt mervärde i regionen. T.ex. till Vasa stad genererar företaget i form av kommunalskatter och bruksavgifter ca 680 000 euro och hemmamatcherna genererar en merförsäljning på ca 350 000 euro till Vasaregionen, konstaterar forskningsenhetens chef Risto Rasku från Jyväskyläs yrkeshögskola.

Därutöver köper Vasa Sport på årsbasis produkter och tjänster för ca 1,6 miljoner euro av lokala företag. Företager understöder också lokala föreningar ekonomiskt i olika former.

- Resultaten av undersökningen visar, att Vasa Sport Ab:s verksamhet och mervärde bör värderas ur ett företagsekonomiskt perspektiv i lika stor utsträckning som ur ett idrottsligt perspektiv. Företaget producerar sportsliga upplevelser, men är också på samma gång en betydande arbetsgivare som ger nejden en ny form av ekonomiskt mervärde. Ur undersökningen framkommer inte vilket mervärde Vasa Sport tillför regionen i form av det imagevärde som ett ligalag ger regionen, säger Vasa Sports VD Tomas Kurtén.

Sport Business School Finland som har utfört undersökningen är Jyväskyläs yrkeshögskolas och Haga-Helia yrkeshögskolas gemensamma forskningsenhet. Enheten är grundad för att förverkliga utbildningen inom idrottsledning och på samma gång utveckla affärsverksamheten innanför detta område. Sport Business School Finland är en del av ett internationellt närverk och erbjuder i tillägg till utbildning tjänster till t.ex. företag och städer.